ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
15

• ชาย
43

• หญิง
80

รวม
138


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
61


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
14

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาการบัญชี
17

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานความร่วมมือ
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(พยาบาล)
7

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (วิชาการ)
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพ)
7

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล (วัดผล)
4

• งานสื่อการเรียนการสอน (สื่อการสอน)
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
1

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
22

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นางสาวเอมอร อุปชีวะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวอุรชา สารสรรค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสรพัชรี ธนศานติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายไกรสิทธิ เพ็ชรมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวันรัก วงศ์แก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวเพ็ญนภา จิตรสิริบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายสมภพ ชิมารักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นางสาวพูลสุข พงศ์สิฎานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวธัญรดา สาคำไมย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวรัตกานต์ พันธุ์ดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายปรีชา รักษาพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศักดิ์ชัย สีหามงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนายนามเลิศ กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

นางยุพา ปรีชา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวชลธิชา บุญสอง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางจรินทร์ยา ยวงนาค
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวโชติกา กัวะขุนทด
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสุภาพ เถื่อนเมือง
หัวหน้างาน งานพัสดุนายประภาส ขวัญเรียง
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสิริพันธ์ วิเชียรรัตน์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายนพพล อินศร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมโชค ราชบุรี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสายฝน อินอ่วม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวกานดาภร จันทร์แสง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวอรุณี ยาสาร
หัวหน้างาน งานปกครองนายรักพงษ์ ขอลือ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอัญชลี ศรียงพะเนาว์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุนันทา วิษณุรังสรรค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(พยาบาล)นางปริญญารัตน์ แก้วยศ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสุภาวิณี ถึงเจริญ
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางสาวอรทัย ปริต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (วิชาการ)นางอัญชลี เลาหเลิศชัย
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพ)นางทศพร พูลเจริญ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวธัญญรัตน์ ดีรักษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล (วัดผล)นายจารุวัฒน์ เจริญผล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน (สื่อการสอน)นางสาวรจนา พูลป้อม
หัวหน้างาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายธิติชาติ เจือจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชยพร วงค์ยิ้มย่อง
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการจ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นางสาวปิยะนุช เจริญศรี
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางตรีรัตน์ งามพร้อมพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวจิราพร คำประพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนางสาวอุไรวรรณ คำดี
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวบุณยวีร์ สุวรรณบูลย์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางธนิกานต์ ตุ้งประโคน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายสมชาย รัชธร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทุนมา ชินวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววันทนีย์ อุวะไร
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน

ว่าที่ ร.ต.กิตติ อนุวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสลินดา หลังเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไกรวิทย์ บุระพา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวิไลวรรณ อุบลนุช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวปริศนา ภู่รอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวฐานิสสร แคนทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวนิภาพรรณ ดาน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายกนกเพชร มากแตง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์Mr.Josephus James Jacobs
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศMr.Bryan Michael G. Badana
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศMs. Ma. Ninfa Leonor Serdenia Amer
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวกรกานต์ พลายพิชิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศXu Shuo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางจิรพันธ์ สิทธิเขตการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกรอนงค์ จงอรุณงามแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีMr. S.M.Muttaquim Reza
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายดอน บุตรมี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางบังอร แสงทอง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายบุญส่ง สระบัว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายพัน ปลั่งกลาง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายชาตรี นรเอี่ยม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายศักดิ์ชัย นรเอี่ยม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอุธร บุตรมี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นายเจนณรงค์ ศรีอุดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางนภา วงศ์แหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางรัชดาวรรณ ปลั่งกลาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)เจ้าหน้าที่พิมพ์ตารางสอน เจ้าหน้าที่พิเศษ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (วิชาการ)

นางสาวพิกุล ทุมพานิชย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางรัตนา คณีกุล
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวประยูร ซอเซวี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายพิสิษฐ์ จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายชยพล หลักแหลม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวปุณยตา ปานแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวจิรสุตา มีมูลผล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายวิภาคย์ ทองอร่าม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณัชกมล พูนมาก
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเอกณรงค์ ทางเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนิภาธร วงศ์แหวน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวราตรี เขตตลาด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางสาวปรียาภรณ์ เย็นจิตร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (วิชาการ)นางสาวสุรีรัตน์ จั่นพา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สูงเรือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิพสุกาญจน์ ใบพัด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางขวัญศิริ ปั้นทอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวอรวรรณ สงวนสัตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวอัญชัน เปรมใจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางพิศมัย ทองวิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนนทิยา อ่อนพลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวภัทรวดี วงษ์ไกร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายมนัส หัสกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวบุษดากร ศิริมงคล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายอานนท์ ดำรงวงค์วิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางกุฎาพร วัฒนสินไพศาล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวหฤทัย อยู่สวน
พนักงานราชการ(งาน) งานการเงินนางสาวนภาพร อำพล
พนักงานราชการ(งาน) งานพัสดุนางฐิติชญาน์ รวิพลพิทักษ์
พนักงานราชการ(งาน) งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายไชยา ขำชุ่ม
พนักงานราชการ(งาน) งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศุทธินี ดีวิเศษ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการตลาดนางสาวนันทพร พิมพ์อึ่ง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาววรัญญา พงษ์เตชภณ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวนภาพร บัวน้อย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชีนายพรชัย ตุ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอรรตพล มีใหม่
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภารดี อึงขจรกุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบธนาวดี บานแย้ม
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวธัญณิช ทองสีอ่อน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบMr.S.M. Muttaquim Reza
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc06
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc01
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc02
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc03
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc04
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc05
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc07
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc08
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc09
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc10
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc11
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc12
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc13
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc14
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบbncc15
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ