ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
15

• ชาย
43

• หญิง
80

รวม
138


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
61


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
14

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาการบัญชี
17

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานความร่วมมือ
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(พยาบาล)
7

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (วิชาการ)
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพ)
7

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล (วัดผล)
4

• งานสื่อการเรียนการสอน (สื่อการสอน)
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
1

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
22

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายนพพล อินศร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชยพล หลักแหลม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพรชัย ตุ่นแก้ว
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอรรตพล มีใหม่
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ