ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด32107139

ปวช.1การบัญชีการบัญชี25190215

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม155065

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ91827

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12274196

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป222850

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ146882

ปวช.2การตลาดการตลาด85664

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9146155

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม82836

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ21517

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ702999

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป172037

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ415

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ63945

ปวช.3การตลาดการตลาด25109134

ปวช.3การบัญชีการบัญชี17167184

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม33639

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ03030

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10051151

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21315

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ279

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ124759

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป161733

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป122537

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า163854

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ11718

ปวส.1การตลาดการตลาด176077

ปวส.1การบัญชีการบัญชี12117129

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31922

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ281543

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10010

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ279

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป112637

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป3811

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า234467

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ257

ปวส.2การตลาดการตลาด155671

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13124137

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62430

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ361955

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ448

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1239535774

ปวช.2124334458

ปวช.3161460621

ปวส.1127305432

ปวส.2113310423

ป.ตรี.1325

รวม76719462713