ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด50101151

ปวช.1การบัญชีการบัญชี18164182

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม126072

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 41418

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12365188

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่275077

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ226385

ปวช.2การตลาดการตลาด206888

ปวช.2การบัญชีการบัญชี23180203

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม133851

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ41620

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9355148

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป122032

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ106575

ปวช.3การตลาดการตลาด106979

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8149157

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม83038

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ21517

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7733110

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป151833

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ448

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ63743

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป31215

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21214

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า214162

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนรับออกของ156

ปวส.1การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดประชุมและนิทรรศการ42024

ปวส.1การตลาดการตลาด175471

ปวส.1การบัญชีการบัญชี16113129

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม82331

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ27734

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ23427

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ5611

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป151631

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป72330

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า153752

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนรับออกของ9716

ปวส.2การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดประชุมและนิทรรศการ156

ปวส.2การตลาดการตลาด185876

ปวส.2การบัญชีการบัญชี9109118

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม11112

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ271441

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10010

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ279

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15318

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1256517773

ปวช.2175442617

ปวช.3130355485

ปวส.1127297424

ปวส.2114287401

ป.ตรี.115318

ป.ตรี.2325

รวม82019032723