ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด4793140

ปวช.1การบัญชีการบัญชี18159177

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม115768

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 31114

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11463177

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่133043

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจอาหารและบริการ121628

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ175976

ปวช.2การตลาดการตลาด206787

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22177199

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม133851

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ41418

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9155146

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป112132

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ106474

ปวช.3การตลาดการตลาด96473

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8146154

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม73037

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ21517

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7430104

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป151631

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ437

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ73643

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป21113

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21113

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า214162

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ156

ปวส.1การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดประชุมและนิทรรศการ41822

ปวส.1การตลาดการตลาด165066

ปวส.1การบัญชีการบัญชี16113129

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม82028

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ26733

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22325

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ6511

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป161733

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป72330

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า153752

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ9716

ปวส.2การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดประชุมและนิทรรศการ145

ปวส.2การตลาดการตลาด165874

ปวส.2การบัญชีการบัญชี9108117

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม11213

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ261339

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10010

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ279

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15217

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1235488723

ปวช.2171436607

ปวช.3126340466

ปวส.1124284408

ปวส.2112286398

ป.ตรี.115217

ป.ตรี.2325

รวม78618382624